Eisskulpturen

Audi Aus Eis, Matterhorn Gletscher Palast

Zermatter Häuser, Matterhorn Gletscher Palast

Wizard of Oz Eisskulpturen, Roermond Niederlande

Iglu Dorf Schneeskulpturen

Dachsteingletscher (AT) Fussballmomente